Meta Adatkezelési Szabályzat

 ÜZEMELTETŐ ADATOK

Üzemeltető neve: Madarász Gábor | IT & E-BUSINESS

Adószám: 55372879-2-26

Nyilvántartási szám: 54040405

Székhely címe: Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 5.

Iroda címe: Szeged, Ősz u. 32.

Email cím: hello@madaraszgabor.hu

Telefonszám: +36 30 695 8372

ADATVÉDELEM

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Madarász Gábor | IT & E-BUSINESS (Üzemeltető) által a Meta platformon üzemeltetett Facebook oldal és Instagram oldal és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a Meta oldalak felhasználóival, a továbbiakban: Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével Felhasználó elfogadja a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

1. ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg.

1.2 Érintettek személye

Weboldalra, közösségi média oldlalre és egyéb marketing platform landoló oldalára látogatók és elektronikus üzenetet küldő, Illetve bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül / közvetve – azonosítható természetes személyek.

2. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

2.1 Facebook oldal-látogatottsági adatok kezelése

A Meta adatokat gyűjt a szolgálatatásainak használata közben. Az adatok kezelését a GDPR rendelettel összhangban teszi, amelyről bővebb információ az alábbi linken olvasható: 

https://www.facebook.com/business/gdpr

Messenger üzenetek küldéséről a Meta szolgáltató külön Adatvédelmi és biztonsági tájékoztatása rendelkezik, amely az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/help/messenger-app/1064701417063145

3. AZ ADATKEZELÉS

 Az adatkezelés Felhasználó általi önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulásuk alapján történik, mely felhatalmazást ad az adataik kezelésére.

3.2 A kezelt adatok köre

Időpontfoglaláshoz, konzultációs eseményre jelentkezéshez, Felhasználóként regisztráláshoz, önkéntesen megadható a név, telefonszám, email cím és egyéb elérhetőségi adatok.

3.3 Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

  • a Szolgáltatás biztonságos nyújtása
  • az időpontfoglaló Felhasználó azonosítása,
  • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
  • felvilágosítás nyújtása Felhasználó részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
  • működési problémák elhárítása,
  • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

3.4 Az adatkezelés időtartama

Felhasználó önkéntes tevékenysége kapcsán megadott adatai esetében, az időtartam mindaddig tart, amíg saját döntése alapján a törlést nem kezdeményezi. Továbbá az általunk kiállított számlákon szereplő adatok esetében az adókötelezettség elévüléséig kell megőrizni. Az elévülés időpontja annak az évnek az utolsó napjától számított 5 év.

Amennyiben Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait az adatkezelő azonnal törölheti.

4. ADATTOVÁBBÍTÁSOK, HARMADIK SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSEI

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(I) A Meta (Facebook és Instagram) regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a saját személyes profiljukban.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

(II) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes Felhasználó adatainak felhasználásával.

(III) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes Felhasználó adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

(IV) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. ADATBIZTONSÁG

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy Felhasználó a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. 

Felhasználó kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen információkat titokban tartani. 

5.1 Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a személyes adatokat a címén tárolja.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosításra Felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az ügyfélszolgálat e-mail címén.

Adatmódosítás, adattörlés A Szolgáltatás keretén belül Felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amelyet írásban az Üzemeltető email címére küldött elektronikus levélben, vagy postai levélben juttathat el telephelyére.

Jogorvoslatra az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Tehát Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

(I) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Üzemeltető, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

(II) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

(III) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Felhasználó az Üzemeltetőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6. Hírlevelek 

Felhasználó hozzájárulásával esetenként hírlevelet küldhet. Nem minősül hírlevélnek a közvetlenül küldött email a Szolgáltatás rendelkezésre állásával és igénybevételével, időpontfoglalással, -módosítással, egyéb érdeklődői kérdésekre adott válaszokkal kapcsolatban.

7.2 Felelősség

Felhasználó által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

7.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

7.4 Jogszabályi háttér

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB- ajánlásról